Home

Forskrifter om merking av næringsmidler

Dokumentet Forskrift om merking mv av næringsmidler fra 21.des.1993 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Forskrift om merking mv av næringsmidler Hjemmel: Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) Endringer: Endret ved forskrifter 4 april 1995 nr. 329, 6 april 1995 nr. 356, 18 feb 1996 nr. 202, 26 feb 1996 nr. 219, 20 april 1996 nr. 378, 15 jan 1997 nr. 76,. Spørsmål om merking av mat rettes til din nærmeste Mattilsynet-avdeling på telefon eller på e-post postmottak@mattilsynet.no. Tilsynsresultater 15.06.2020 Merkesjekken 2019 - Frukt, bær og grønnsaker, inkludert matpotete Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 21. desember 1993 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matprod... Forskrift om merking mv av næringsmidler

Forsøksdyr: Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (Generell forskrift for næringsmidler) Publisert 20.08.2012 Sist endret 20.09.2019 Skriv u Veileder om sporbarhet for næringsmidler melking og husdyrproduksjon før slakting. Jakt, fiske og innhøsting av viltvoksende vekster omfattes også. (matlovsforskriften), jf. (EF) nr. 178/2002 artikkel 3 nr. 17 Detaljhandel «Håndtering og/eller bearbeiding av næringsmidler og lagring av dem på det sted der de selges eller leveres ti Bruken av Nøkkelhullet er regulert i forskrift 18. februar 2015 nr. 139 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet(nøkkelhullforskriften). Danmark, Island og Sverige har tilsvarende forskrifter med de samme bestemmelsene. Unntaket er noen andre bestemmelser i den svenske forskriften, enn i de øvrige, hva gjelder.

Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (Tillegg til ATP-forskriften) 28.08.1980: 9644: Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften) 14.07.1980: 9645: Forskrift om å fjerne horn på dyr: 20.11.1976: 1: Forskrifter om pelsing av pelsdyr: 09.10.1964: Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler og forskrift 7. juli 2015 nr. 879 om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter. Del paragra

Ikke tilgjengelig:Forskrift om merking mv av næringsmidler

Forskrift om merking av næringsmidler Jeg har tidligere sendt dere spørsmålet: Hvor mye laktose må det være i et produkt for at det MÅ merkes, og hvor mye laktose er det i produkter som merkes spor av melk? Jeg sendte dere dette spørsmålet høsten 2010 fordi dere er ansvarlige for Forskriften om merking av næringsmidler. Dere sendte. FDA oppdaterte sin veileder for merking av næringsmidler i 2013, og har nylig utgitt nye retningslinjer for visning av ernæringsinformasjon på produktetiketter. Samlet viser dette hvordan kundesikkerhet gjennom riktig merking er i ferd med å bli et viktig fokus for den internasjonale næringsmiddelindustrien Forskrift om endringer av forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler - 16.01.2007 Til toppen Regjeringen.n Merking av mat med holdbarhetsdato gjøres av hensyn til både helse ikke krav om merking med holdbarhetsdato. Det gjelder blant annet: Frisk frukt og Sukker og salt Vin, sterkvin og drikkevarer med alkoholinnhold på over 10 volumprosent. FORSKRIFTER PÅ OMRÅDET For mer informasjon om holdbarhet og holdbar-hetsmerking av matvarer, se. Forskrifter: Forskrift om beskyttelse av Parmigiano Reggiano som opprinnelsesbetegnelse. Retningslinjer for merking av næringsmidler som inneholder ingredienser med en beskyttet betegnelse . Beskyttede Betegnelser. Om beskyttede betegnelser Om Matmerk Kontakt oss Informasjonskapsler Personvernerklæring. For bransjen. Bli merkebruker Hvilke.

Generelle krav til merking av mat Mattilsyne

Ikrafttredelse, opphevelse av andre forskrifter og overgangsordning Forskriften trer i kraft straks, men skal først gjelde fra XXXXX. Forskrift 17. juni 2009 nr. 665 om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet oppheves xx desember 2014. Næringsmidler som er produsert og merket i samsvar med bestemmelsene i forskrif Forskrift om endringer av forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler - 16.01.200

Forskrift om merking mv av næringsmidler - nor-ale

Merkingen av mat. Noen opplysninger på merking av matprodukter (næringsmidler) er pålagt, noen gjelder kun i visse tilfeller, og noen er frivillige. Her gir vi en kort oppsummering av hva du vil kunne finne på produkter fra Findus. Noen av de er kun relevante på enkelte produkter. Best før og Siste forbruksdag - dette er forskjelle Aktuelle forskrifter på arbeidsmiljøområdet. Noen forskrifter har også Arbeidstilsynets kommentarer til enkeltparagrafer

Forskrift om merking mv av næringsmidler

Matråd - Matråd AS - Analyse & Rådgiving

Merking av næringsmidler Den nye Matinformasjonsforskriften trådte i kraft den 13. desember 2014. Målet med den nye forordningen er å få lik merking i alle EU/EØS-land samt sikre forbrukernes helse og interesse Det er likevel du som birøkter som er ansvarlig for å holde deg oppdatert på gjeldende lover og forskrifter. Du finner mer informasjon om regelverket som gjelder for birøkt og produksjon av honning nedenfor. Merking av bigård. For næringsmidler med holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år

Av merking på Torky-rullene står det kun «100 meter til 1000 saker/ting», og ingenting om næringsmidler. Ingrid Haugvik i Essity Norway, som står bak Torky, har tidligere uttalt til Dinside at kjøkkenpapiret deres likevel trygt å bruke også i kortvarig kontakt med mat Kapittel II Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon, bygging, samsvarsvurdering, merking mv. av maskiner § 5. Konstruksjon og bygging av maskiner Forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og Endret ved forskrifter 21 juni 2013 nr. 682, 30 des 2013 nr. 1720, 19 des 2013.

Generell forskrift for produksjon og omsetning mv

Veiledning om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk Forskriften erstatter kapittel 3 i forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK10). Forskriften inneholder regler for dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk, dvs. byggevarer, løfteinnretninger og varmtvannskjeler Utkast til forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler. Kapittel 2. Nasjonale tilleggsbestemmelser § 5 Veksthusproduksjon. Økologisk veksthusproduksjon skal skje i hus eller avdelinger som er helt atskilt fra konvensjonell produksjon Dette er vel da av prinsippiell betydning. Tvle feltet for sakyndig betjening er merket slik nevnt over og låst. Men vi har fått et avvik på dør inn til tavle ikke på selve tavla. Utstyr/anleggsdel manglet forskriftsmessig merking. JF. FEL §32 - Dette gjelder dør inn til hovedtavl En rekke forskrifter er hjemlet i viltloven. gir også retningslinjer for ivaretakelse av dyrevelferd dersom det er gitt tillatelse til aktiviteter som merking av dyr, transport, forsøk og undervisning, Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnels Merking og markedsføring m.v. I tillegg til å være i samsvar med gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler og bestemmelser om merking i forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov, skal produktene være merket med: 1

Lagring, tilberedning, servering og merking av mat må skje i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet. Anbefaling må matloven og tilhørende forskrifter følges. Alle som ønsker å starte produksjon av mat eller matservering i skole skal på forhånd melde fra om det til Mattilsynet § 10-22. Merking av arbeidsutstyr § 10-23. Krav til datautstyr Kapittel 11 Tilrettelegging for bruk av arbeidsutstyr § 11-1. Plassering, oppstilling og sikring av arbeidsutstyr § 11-2. Arbeidsutstyr som kan medføre særlig fare ved bruk § 11-3

Veileder Om Sporbarhet for Næringsmidler

Inntil ett år etter ikrafttredelsen av forskrift 19. november 1999 nr. 1182 om endring av forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler, tillates produksjon og merking av produkter i samsvar med bestemmelser før ikrafttredelsen av forskriften. Disse kan frambys i inntil to år etter ikrafttredelsen Petroleumstilsynet fører tilsyn med systemet for styring som etableres etter denne forskriften og fatter de vedtakene som er nødvendige for å gjennomføre bestemmelser om krav til de administrative delene av styringssystemene som er gitt i denne forskriften eller i utfyllende forskrifter, med de begrensninger som følger av denne paragrafens tredje ledd Virksomheten skal sørge for at merking, presentasjon, reklame og markedsføring er korrekt, gir mottaker tilstrekkelig informasjon og ikke er egnet til å villede. Kongen kan gi nærmere forskrifter om merking, presentasjon og reklame, herunder om forbud mot helsemessig uønsket markedsføring og om vilkår for bruk av frivillige merkeordninger BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.8.2009) Sammendrag av innhold Rettsakten omhandler sammensetning og merking av næringsmidler som er egnet til personer med glutenintoleranse. Bestemmelsene gjelder næringsmidler som inneholder ingredienser av hvete, rug, bygg eller krysninger av disse og som er spesielt behandlet for å redusere gluteninnholdet

Arbeidstilsynet Regelverk Forskrifter for kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP-forordningen artikkel 3 jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og næringsmidler og plantevernmidler som er regulert i lov 19. desember. behandling av honning. Les mer om farer og gode hygieneregler i kapittel 5 i Håndboken. Regis-treringer kan gjøres i Noteringsskjema, del 7 (jr. kapittel 5 i Håndboken). Lover og forskrifter: - Lov om matproduksjon og matrygghet mv. (Matloven) - Forskrift om honning - Forskrift om merking mv av næringsmidler - Forskrift om advarselsmerking.

Forskrift 18. februar 2015 nr. 139 om frivillig merking av ..

av forskrifter, til dømes merkeforskrifta og forskrift om merking av næringsinnhald. Ein annan grunn til merking er at selskapa ønskjer å marknadsføre og selje produkta sine, mellom anna ved å trekkje fram positive eigenskapar ved produktet og gi det ei tiltalande innpakning. EAN-koden, strekkoden på produktet, gjer at butikkar let Blekkstråleskrivere til merking av næringsmidler - sjekk ut her Våre revolusjonerende Ax blekkstråleskrivere fra Domino er kompakte, kostnadseffektive og kan brukes i tøffe miljøer. Ax serien sin banebrytende blekkskriverteknologi gir mer effektiv blekkbruk og mer nøyaktig plassering av dråpene ved tradisjonelle utskriftshastigheter Forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter Særlige krav til produksjon av bearbeidede næringsmidler og fôr en beskrivelse i samsvar med forskrift 2. april 2011 nr. 360 om merking og omsetning av fôrvarer § 2 jf. forordning (EF) nr. 767/2009 artikkel 15 bokstav a),. 967/2008 og forordning (EU) nr. 517/2013 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om opphevelse av forordning (EØF) nr. 2092/91) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. § 3. Nærmere regler om økologisk produksjon, merking og kontrol

Lagring, tilberedning, servering og merking av mat må skje i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet. Anbefaling Hos Mattilsynet finnes råd om oppbevaring og tilberedning av mat. (internkontrollforskriften for næringsmidler). 15 Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Lover og forskrifter om felling av pattedyr og fugl. Lov om jakt og fangst av vilt Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Bestemmelsene om straff og tvangsmulkt i lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler m.v. kommer til anvendelse ved overtredelse av denne forskrift. § 10. Overgangsbestemmelser. Inntil ett år etter ikrafttredelsen av denne forskrift tillates produksjon og merking av produkter i samsvar med norske bestemmelser før ikrafttredelsen Sammendrag av innhold Rettsakten gir i all hovedsak regler for godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten skal danne grunnlag for å sikre et høyt beskyttelsesnivå for menneskers liv og helse, dyrehelse, dyrevelferd, miljø og forbrukerinteresser i forhold til genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014). Sammendrag av innhold Forordningen endrer forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere

Forskrifter Mattilsyne

 1. 0 Endret ved forskrifter 29 mai 2000 nr. 551, 9 jan 2004 nr. 142, 1 mars 2006 nr. 429 (i kraft 1 mai 2006). § 5. Merking Matpoteter skal være merket i henhold til gjeldende forskrifter om merking mv av næringsmidler, med følgende tillegg og presiseringer: 1. Varebetegnelse skal være; « matpotet - sortsnavn
 2. Nei, det finnes ikke konkret krav til merking av dør til tavlerom, i teknisk regelverk for lavspenning. Merking er relatert til eiers tiltak for adgangsbegrensning. Skulle tavledør bli stående åpen, på tross av krav til låsing i FSE § 9, vil merking kunne medvirke til at farlige situasjoner ikke oppstår like lett
 3. Absolutte krav om made in merking forekommer særlig for forbruksvarer og næringsmidler. Likevel bør eksportører også av andre typer varer sjekke med importør om slike krav må oppfylles i forkant av kontraktsinngåelsen og vareforsendelsen. Utover dette kan det være krav til merking på importlandets språk, evt. faremerking og lignende

Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om håndtering av eksplosiver, transport av farlig gods og industrisikkerhet. Brann- og eksplosjonsvernloven (med forskrifter) finner du på lovdata.no Opprinnelsesland eller opphavssted, som inngår i produktnavn, som er beskyttet som geografisk betegnelse i henhold til forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbruksprodukter og næringsmidler, (EU) nr. 1308/2013 om felles markedsordning for landbruksprodukter, (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske. Brukertester av veilederen har vist at dette fungerer bra, og gir en bedre forklaring av reglene enn tidligere. Relevant for en stor målgruppe. Alle som på en eller annen måte er involvert i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler, vil finne relevant stoff i veilederen

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske

 1. istrative eller økonomiske konsekvenser i Norge, da plantevernmiddelet metaldehyd ikke er godkjent i Norge
 2. Bestemmelser om tilvirkning og frambud av næringsmidler og om bruks- og forbruksgjenstander som er eller blir gitt i henhold til sunnhetsloven av 16. mai 1860, 1 blir ved å gjelde for så vidt de ikke strider mot denne lov eller forskrifter som gis i henhold til den. Endret ved lov 18 feb 1983 nr. 2
 3. FORSKRIFT 21 DES 1993 NR. 1385 OM MERKING M.V. AV NÆRINGSMIDLER Det vises til brev av 24.04.2001 med utkast til forskrift på høring om endring av forskrift 21 des. 1993 nr. 1385 om merking mv. av næringsmidler. Til grunn for de norske merkekravene ligger at forbrukerne skal kunne foreta informerte valg
 4. Notat om regulering og tilsyn med markedsføring av kosmetiske inngrep, legemidler, medisinsk utstyr, næringsmidler, skjønnhetspleie og kosmetikk 1. Innledning «Skjønnhetsmarkedet» markedsfører i stor grad sine produkter i sosiale medier, og mange annonsører benytter såkalte «påvirkere». Påvirkere er personligheter med evne til
 5. Dette er lov og ikke lov om merking av mat. Agurk uten gluten. Monstergrovt brød. Det finnes flere lover og forskrifter som definerer hvordan mat skal merkes. Ifølge matloven skal «virksomheten» Det er ikke tillatt å gi inntrykk av at et næringsmiddel har «særlige egenskaper når alle lignende næringsmidler har de samme.
 6. Noen av de elektriske delene har Ex merking, men flere kapslinger mangler egen merking. På samme måte er noen av de påmonterte mekaniske delene ATEX merket, men noen mangler egen merking. Hele enheten har et felles merkeskilt og et sertifikat som henviser til sertifikater for de sertifiserte elektriske utstyret

Forskrift om produksjon og omsetning mv

 1. Treforedlingsindustrien ser seg konfrontert med tallrike internasjonale forskrifter om produktmerking. I tillegg til at lovgiveren krever markering med CE- og IPPC-segl, krever handelen stadig mer informasjon om opprinnelse og produsent samt data om sporing av varen. Merking av tre stiller flere krav til trykksystemet
 2. Er det noen som har noe peiling på hvilke regler som gjelder for merking av fisk i ferskvann? Og hvis det er lov, hvor kan kan man eventuelt få tak i utsty. Merking av fisk og fiskevarer. Fisk og fiskevarer skal, i tillegg til bestemmelsene i dette kapittelet, merkes i samsvar med gjeldende forskrifter om merking av næringsmidler
 3. (2000) Pakking av kjøtt og kjøttvarer i modifisert atmosfære (MAP). 2000. Hannisdal, Atle. (1999) Kort innføring i begrepene kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og internkontroll (IK-MAT). 1999. Hannisdal, Atle. (1998) Lover og forskrifter innen næringsmiddelområdet. Merking av næringsmidler. Tilsetningsstoffer til.
 4. Av folketrygdloven § 5-14 fremgår det at Trygden yter stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. Departementet gir forskrifter etter denne bestemmelsen. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv
 5. Anvendelse og tilpasninger av lovene har vært regulert i forskrift 30. desember 2009 nr. 1846 om havner og farvann på Svalbard og forskrift 25. juni 2012 nr. 655 om lostjenesten på Svalbard. Begge disse forskriftene er videreført i den nye loven «så langt de passer», jf. forskrift 11. desember 2019 nr. 1837 om overgangsregler og om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i havne- og.
 6. eralull bidrar sterkt til reduksjon av CO 2 - utslipp. Produksjon av glassull og steinull skjer i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Informasjon om montering av

1 FOR nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler FOR nr 1385: Forskrift om merking mv av næringsmidler DATO: FOR DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet) AVD/DIR: Mattilsynet, Folkehelseavd. PUBLISERT: I IKRAFTTREDELSE: SIST-ENDRET: FOR ENDRER: FOR GJELDER FOR: Norge HJEMMEL: LOV , LOV , LOV , FOR , FOR SYS-KODE: BG09f, D02 NÆRINGSKODE: 9124 KORTTITTEL: Merkeforskriften For. Merking av næringsinnhold Trenger du hjelp til å bestemme næringsinnholdet i ditt produkt? Det er obligatorisk å merke næringsmidler med næringsdeklarasjon for å gi forbrukerne informasjon om blant annet innhold av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, proteiner og salt. Å kjenne til disse verdiene er dermed helt nødvendig Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe Dato FOR-2005-11-30-1356 Departement Landbruks- og matdepartementet Publisert I 2005 hefte 14 0 Endret ved forskrifter 16 juli 2010 nr. 1134, 17 juni 2011 nr. 631, 11 okt 2011 nr. 1032, 6 mai 2013 nr. 436. § 2

 • Weibliche superhelden kostüme.
 • Kletterhalle bruchsal.
 • Anfi monte.
 • Alleenstaande reizen last minute.
 • Hebammenpraxis tastsinn leipzig.
 • Vikingbad roma pluss.
 • Billig rammemadrass 120x200.
 • Silokniv tf 2000.
 • Brystbeinet.
 • Schlosstheater celle.
 • Ü30 party hildesheim termine 2017.
 • Trafikkstans kryssord.
 • Goldman sachs careers.
 • Zanzibar nungwi.
 • A krem i ansiktet.
 • Sebastián marroquín.
 • Beste hardføre stauder.
 • Metacritic.
 • Rudolf film norsk.
 • Hvor mange tilhengere har kristendommen.
 • Hva er folkemord.
 • Refleksjonslogg praksis.
 • Spritzschutz dusche wand.
 • Buy bcc.
 • Vegansk potetgull.
 • Cluster headache.
 • Фильмы 2017 список.
 • Glottalization phonological process.
 • Wöllrieder hof, rottendorf.
 • Vision fluestenger.
 • Algarve temperatur april.
 • Lehramt bewerbung schleswig holstein.
 • Bassenget.
 • Chromebook eller windows.
 • Runde briller herre.
 • Capri camping.
 • Moccamaster royal blue.
 • Hubsan x4 cam plus bruksanvisning.
 • Trendelburg heute.
 • Spare kryssord.
 • Café karlsruhe.